Maastricht - Noordoost

Gepubliceerd op 15-01-2010. Laatste update op 21-01-2013.

Wijkprofiel

In de aandachtswijken Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort en de directe omgeving is een begin gemaakt met grote veranderingen. Zo is voor Wittevrouwenveld - Wyckerpoort het winkelcentrum aan de Voltastraat opgewaardeerd. De komende jaren zullen meer grote reconstructies plaatsvinden door de sloop of verbetering van huurwoningen, nieuwbouw van woningen, samenvoeging van scholen, concentratie van voorzieningen en herinrichting van openbare ruimten. Dat moet er toe leiden dat wat eerst 4 zelfstandige wijken waren, worden verbonden tot de samengestelde wijk Limmel-Nazareth en de samengestelde wijk Wittevrouwenveld - Wyckerpoort, en de wijkvoorzieningen delen.

Grote projecten die de komende jaren in dit gebied worden uitgevoerd zijn:

  • de aanleg van een tunnel voor de A2 en de totale reconstructie van het bovengrondse gebied,
  • de ontwikkeling van het Noorderbrugtracé tot een nog drukkere verkeersas met nieuwe langsliggende voorzieningen,
  • een zoektocht naar mogelijkheden voor aanleg van een nieuwe kruising over of onder het spoorwegemplacement voor langzaam verkeer,
  • de ontwikkeling van het Geusseltterrein tot een intensief gebruikt gebied voor sport, recreatie en een nieuwe Internationale school,
  • een nieuw light-railstation en de ontwikkeling van de landgoederenzone tot "tuinen van Maastricht'.
  • de ontwikkeling van een voorzieningencentrum voor Limmel - Nazareth op de Hoolhoeslocatie: één brede school met kinderopvang, winkels en gezondheidscentrum.

In al deze plannen verdient de positie van de fiets een goede plaats. Want Maastricht heeft in verhouding tot andere grote steden in Nederland een laag fietsgebruik (31% van de korte verplaatsingen) en dat moet meer worden, zo vindt ook de gemeente Maastricht. De Fietsersbond denkt met de gemeente en andere partijen mee bij de verwezenlijking van die doelstelling.

Projectomschrijving

De betrokkenheid van Wijken voor de fiets bij de herstructurering van de wijk startte in 2008 met de deelname aan een workshop van het Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing (KEI, inmiddels opgegaan in Platform31). Wijkinformatie uit die tijd is te vinden op de website van Platform31.

In 2009 werd de betrokkenheid van Wijken voor de fiets vervolgd met reacties op de drie verschillende plannen voor de A2 en op de concept wijkontwikkelingsplannen voor Limmel-Nazareth en Wittevrouwenveld-Wyckerpoort.

In februari 2010 kon Wijken voor de fiets een intensievere samenwerking met de gemeente en andere partijen in de wijk starten. Allereerst werd de inmiddels vastgestelde toekomstige stedenbouwkundige structuur van de wijken Witte Vrouwenveld-Wyckerpoort en Limmel-Nazareth nader geanalyseerd. Een analyse van de fietsroutes is aan de gemeente aangeboden. De bevindingen worden gebruikt bij overleg met stedenbouwkundigen en ontwerpers en hebben geleid tot enkele ontwerpaanpassingen. Ook zijn de bevindingen gebruikt als een basis voor de zienswijzen van de Fietsersbond op het Ontwerp Tracébesluit en op bestemmingsplannen voor de A2 Maastricht.

In het voorjaar heeft een discussie plaatsgevonden met Avenue2 over de ontwerpen voor de openbare ruimte die boven de A2 tunnel wordt gerealiseerd. Een goede positie van fietsers op deze "parklaan" is van groot belang voor Wittevrouwenveld en Wyckerpoort  De Fietsersbond wil dat de woningen en andere voorzieningen aan de laan direct per fiets bereikbaar zijn en dringt daarom aan op fietspaden aan beide zijden van de weg. Als je wil dat bewoners van de stad de fiets gebruiken, moet de fiets een vanzelfsprekende plek hebben: fietsparkeren bij de deur, logischer en gemakkelijker te bereiken dan de auto. En om de weg ook voor kinderen veilig oversteekbaar te maken, moet de snelheid van autoverkeer bij de kruispunten lager zijn dan 50 km per uur. Nog veel meer over de herinrichting van het A2 gebied is te vinden in de visie van de Fietsersbond.

In het najaar van 2010 is met de gemeente overlegd over een nieuwe spoorkruising voor fietsers in combinatie met een grote fietsenstalling bij het station. Dat is erg lastig omdat het emplacement erg breed is en de ruimte aan weerzijden zeer beperkt. De meest wervende oplossing lijkt een fietstunnel die in de Stationsstraat begint en onder het station richting Wyckerpoort doorloopt. Helaas is er nog geen concreet plan voor de oplossing van de spoorbarrière in het vooruitzicht.

Eind 2010 is een plan van aanpak gemaakt waarin het stimuleren van het fietsgebruik in Noordoost centraal staat. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de scholen en allerlei andere organisaties die betrokken zijn bij deze vier wijken. Er zijn veel gezinnen waar de kinderen niet van jongsaf aan opgroeien met de fiets. Het lijkt zinvol om te bevorderen dat kinderen er op jongere leeftijd fietservaring opdoen.

Het project wordt in 2011 afgerond met advieswerk over de inrichting van routes en enkele acties om het fietsgebruik te verhogen.

Periode

2008 - 2011

Contactpersoon

Laurent Theunissen, e-mail l.theunissen@fietsersbond.nl

Meer informatie

Terug naar het wijkenoverzicht.