Fietswensen voor Limmel - Nazareth

Gepubliceerd op 20-12-2010. Laatste update op 16-11-2011.

De volgende kaart van de toekomstige stedelijke inrichting van Limmel en Nazareth laat zien dat de gezamenlijke wijkvoorzieningen worden geconcentreerd in een centraal gelegen gebied naast de spoorlijn: de Hoolhoeslocatie.

Kaartje Limmel - Nazareth

Een centrale ligging van wijkvoorzieningen is in het belang van voetgangers, want dan liggen ze voor veel bewoners op loopafstand. Uitgaande van een maximale loopafstand van 400 tot 500 meter wonen echter ook nogal wat bewoners buiten loopafstand. Het is voor het leefklimaat in de wijk wenselijk dat dit niet tot een hoog autogebruik leidt, maar dat voor de wat langere verplaatsingen vooral de fiets wordt gebruikt. 

Voor het fietsgebruik binnen de wijk is niet de afstand maar de verkeersveiligheid van grote invloed. De verkeersveiligheid wordt in sterke mate bepaald door de aanwezigheid van verkeersaders. De voorkeur gaat dan ook uit naar een groot aaneengesloten verblijfsgebied met verkeersaders eromheen, niet erdoor. De kruisingen met de verkeersaders moeten hoogwaardig worden ingericht. Binnen de wijk verdienen de routes naar de basisschool speciale aandacht.

Op de kaart zijn ook de verkeersaders in het gebied herkenbaar: de Meerssenerweg ligt dwars door het gebied, de Willem - Alexanderweg wordt opgeschoven maar snijdt in de toekomst toch een deel van "Limmel aan de Maas" af. Van groot belang voor de samengestelde wijk is de oost-westas Balijeweg - Kemenadeplein - Kasteel Erensteinsteinstraat: wordt het een verbindend element met primaat voor langzaam verkeer of zal de autofunctie de wijk delen in noordelijke en zuidelijke buurten?

Deze oost-westas is zeer bepalend als gevolg van de spoorlijn dwars door de samengestelde wijk: er is slechts één plek in de wijk waar al het verkeer de spoorlijn kruist. Ook om de wijk liggen opvallend grote barrières: in het westen de Maas met het Julianakanaal, in het noorden industrieterrein Beatrixhaven, in het oosten de A2 en in het zuiden de Viaductweg met aanliggende industrie.

In het algemeen geformuleerd zijn een sterke positie van fietsers en voetgangers in het centrale deel van de wijk en in alle richtingen betere verbindingen naar de omgeving van de wijk wensen voor de samengestelde wijk Limmel - Nazareth. Een aantal concretere fietswensen zijn:

  • De oost-west as Balijeweg - Kemenadeplein - Kasteel Erensteinstraat niet categoriseren als ontsluitingsweg maar als erftoegangsweg. Het oversteken en afslaan door bewoners van alle leeftijden moet er worden bevorderd. Daarom moet het gebruik van de Balijeweg als autoverbinding tussen Meerssenerweg en Beatrixhaven, en het gebruik van de Kasteel Erensteinstraat als autoverbinding tussen de Meerssenerweg en de Geusselt of Amby worden ontmoedigd.
  • Deze as zou dan kunnen worden ingericht met smalle rijbanen en verkeersplateaus bij alle kruispunten. Parkeren op de rijbaan is niet fietsvriendelijk, beter is het gebruik van terreinen of eventueel schuin achteruitparkeren langs de weg.
  • De omgeving van de nieuwe schoollocatie op het Hoolhoesterrein tenminste aan een kant autovrij houden. Een goede oplossing is een solitair fietspad dat vanaf de Balijeweg doorloopt langs de winkels en de school richting landgoederenzone (waar het als recreatief fietspad kan worden voortgezet).
  • Een complete fietsroute naar het stadscentrum langs de Maasoever, in twee richtingen te berijden, met een handige aansluiting op de Dolmansstraat om het nieuwe verkeersknooppunt onder de Noorderbrug heen.
  • Op de doorgaande verbinding stadscentrum - Limmel - Beatrixhaven - Bunde het fietsklimaat verbeteren door de Willem Alexanderweg en Galjoenweg aan beide zijden te voorzien van door bermen gescheiden fietspaden. Er rijdt hier immers ook in de toekomst veel (vracht)verkeer.
  • De fietsverbindingen en groenzones in nieuwbouwgebied Limmel aan de Maas zo oriënteren dat er een logische een aantrekkelijke lijn tussen Emmausstraat en de nieuwe verbinding langs de Maas naar het stadscentrum ontstaat.
  • Tussen Limmel aan de Maas en het wijkcentrum fietsen en lopen concurrentievoordeel geven door geen directe autoverbindingen te maken. Daarmee blijven de centrale straten ook autoluw.
  • De kwaliteit van de fietsvoorzieningen langs de Meerssenerweg verbeteren en voor de Kasteel Liebeekstraat een betere oversteekvoorziening aanleggen.
  • De Kasteel Hillenraadweg voor fietsers aantrekkelijker inrichten als een fietsroute door 30 km-gebied. Middelen zijn bijvoorbeeld het versmallen van de rijbaan door parkeervakken, aanbrengen van klinkerprint en plaatsen van fraaie lage verlichtingsarmaturen.  
  • Wijken voor de Fiets heeft ook gevraagd om het kruispunt met de Viaductweg bij de Meerssenerweg te verlagen. Helaas is dat volgens de gemeente en Avenue2 technisch niet mogelijk.

Opmerking: bovenstaande kaart geeft niet de meest actuele plannen weer. In Nazareth noord blijft de huidige bebouwing op verzoek van de bewoners in stand, waardoor de aanpassing van het stratenpatroon van de baan is. Dat betekent een minder duidelijke doorgaande lijn vanuit de Kasteel Hillenraadstraat. In Limmel worden de woningen aan de oostzijde van de Tiberiasstraat gehandhaafd. Daardoor gaat de toevoeging van een fietsdoorsteek richting het voorzieningencentrum niet door.

Terug naar Maastricht NO