Het fietsgebruik in Maastricht Noordoost

Gepubliceerd op 10-12-2010. Laatste update op 07-11-2011.

Het fietsklimaat in een wijk wordt niet alleen bepaald door de inrichting van de wijk maar ook door de wijze waarop er gebruik van wordt gemaakt. En het fietsgebruik hangt niet alleen af van de inrichting en verkeerssituaties, maar ook van sociale factoren als normen en gewoonten. Onderzoek met Fietsbalansgegevens heeft aangetoond dat sociale factoren tot signifante verschillen in het Fietsgebruik leiden: in sommige gemeenten was het fietsgebruik lager of juist hoger dan op grond van de kwaliteit van de infrastructuur kon worden verwacht.

Daarom is het nuttig het fietsgebruik centraal te stellen en van daaruit te bedenken hoe dat kan worden verhoogd. Dat gebeurt in een plan van aanpak voor het fietsgebuik.

In Maastricht Noordoost is de blik het eerst gericht op de nieuwe generatie. Tellingen op de 5 basisscholen maken duidelijk dat het fietsgebruik er lager is dan op een aantal referentiescholen in Maastricht en veel lager dan gemiddeld in Nederland. Kennelijk zijn gezinnen niet gewend om met de kinderen naar school te fietsen en doen de kinderen pas laat fietservaring op. Pas rond 12 jaar gaan kinderen er massaal fietsen.

Grafiek fietsgebruik basisscholen
De vijf scholen links in de grafiek liggen in de wijken Noordoost, de andere scholen liggen elders in Maastricht. Het landelijk gemiddelde komt uit onderzoek in 2002.

Wijken voor de fiets ging daarover in gesprek met deskundigen. Uit gesprekken met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg en Veilig Verkeer Nederland valt op te maken dat de scholen in Maastricht weinig verkeersveiligheidsactiviteiten verrichten. Een schooldirecteur in Noordoost Maastricht geeft inzicht in de ervaringen en behoeften van zijn school: zie het verslag

De Fietsersbond denkt dat fietslessen op de scholen in Noordoost nuttig kunnen zijn. Daarmee kan de vaardigheid van de kinderen op de fiets in het verkeer worden vergroot. Dat is een voorbereiding op de middelbare schoolperiode, waarin fietsgebruik min of meer noodzakelijk wordt. Ook is het een prikkel aan ouders en kinderen om wat eerder met fietsen naar school te beginnen, een actie die helpt om een bestaande gewoonte los te laten.

De Fietsersbond biedt in een aantal provincies zelf fietslessen aan. In Limburg is de fietsschool van de Fietsersbond nog niet actief.

Andere ideeën om het fietsen naar school in Maastricht Noordoost te bevorderen zijn uitstapjes op de fiets met de groepen 7 en 8, promotieacties (bijvoorbeeld met stickers voor iedereen die naar school fietst of loopt) en last-but-not-least: het voor kinderen veiliger inrichten van de schoolroutes op basis van de richtlijnen van het CROW. Want jongere fietsers en onzekere ouders stellen hogere eisen aan de veiligheidslat.

Terug naar Maastricht NO