Fietsbalans

Hoe is het gesteld met het fietsklimaat in uw gemeente? Fietsbalans is hét onderzoeksproject voor gemeenten en Fietsersbondafdelingen die in de periode 2000-2014 al 200 maal is gehouden.

Fietsbalans meetfiets

In Nederland wordt veel gefietst, voor dagelijkse verplaatsingen en als recreatie, door jong en oud. Veel gemeenten voeren dan ook een actief fietsbeleid. Maar levert dat ook een goed fietsklimaat op? Andere gemeenten willen beginnen met een actief fietsbeleid. Waarmee moet je beginnen? Om deze gemeenten hierbij te helpen heeft de Fietsersbond de Fietsbalans ontwikkeld. Met de Fietsbalans wordt het gemeentelijke fietsklimaat  onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarmee krijgt zij een betrouwbaar inzicht in de sterke en zwakke punten van het gemeentelijke fietsklimaat, hun eigen beleidsprestaties en is zij in staat het eigen fietsklimaat te vergelijken met dat in andere gemeenten. Bovendien worden aanbevelingen gegeven voor verbeteringen. Zo kunnen de eigen sterkten worden benut en de zwakten worden verbeterd. 

Ruim 40 gemeenten zijn voor een tweede keer onderzocht om het fietsklimaat te monitoren. Hiermee wordt inzicht verkregen in mogelijke beleidsaanpassingen.

Gemeente en Fietsersbond (landelijk onderzoeksteam en de lokale afdeling) maken samen de balans op van het lokale fietsklimaat en de resultaten van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Hoe is het met de infrastructuur voor fietsers gesteld? Is de verkeersveiligheid toegenomen? Hoe staat het met het fietsgebruik? Welke beleidsaspecten hebben meer aandacht nodig? Op deze vragen geeft de Fietsbalans antwoord.

Ook wordt ingegaan op de vraag of met het huidige beleid de uitdagingen van de toekomst kunnen worden aangegaan: de toename van de mobiliteit, veranderde verplaatsingspatronen, behouden van de bereikbaarheid, de stijging van het fietsgebruik van de afgelopen jaren en de noodzaak om ook met het verkeersbeleid bij te dragen aan het oplossen van gezondheidsproblemen (bewegingsarmoede overgewicht, luchtkwaliteit en geluid)

De Fietsbalans beoordeelt het gemeentelijke fietsklimaat op elf aspecten en vele onderliggende deelaspecten. Voor deze beoordeling wordt een groot aantal objectief meetbare gegevens verzameld en geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van landelijk databestanden, enquêtes onder gemeentelijke beleidsambtenaren en onder dagelijkse fietsers, een praktijkonderzoek van de infrastructuur met een speciale meetfiets en meetauto en een praktijkonderzoek fietsparkeren. Het oordeel wordt vergeleken met:

  • normen;
  • gemiddelde scores van andere onderzochte gemeenten met een vergelijkbare grootte;
  • de best scorende gemeenten.

De verzamelde lokale gegevens over de aspecten gezondheid en luchtkwaliteit leiden niet tot een beoordeling of vergelijking, maar worden gebruikt bij de analyse die uiteindelijk leidt tot een aantal aanbevelingen.

Sinds de Fietsbalans-start in 2000 heeft zowel het onderzoeksteam als derden heel wat analyses uitgevoerd op de enorme hoeveelheid data.

Hieronder zijn de belangrijkste rapporten van het onderzoeksteam te downloaden.

Verdere inlichtingen bij Piet van der Linden: p.vanderlinden@fietsersbond.nl

Wie is de haas en wie de schildpad? okt. 2012 (pdf)

Meer fietsen met minder risico (pdf)

Een korte agenda voor het gemeentelijk fietsbeleid voor de komende jaren op basis van de eerste 10 jaar Fietsbalans.

Fiets in de demarrage (pdf)

Fietsen schept lucht (pdf)

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten (pdf)