Fietsersblog

Algemene Ledenraad juni

Lucas

Op zaterdag 14 juni vond de ledenraad van de Fietsersbond plaats in het vergadercentrum van La Place in Utrecht. Ruim 30 afgevaardigden van afdelingen zijn hier naar toe gekomen. Dit ondanks het toch wel heel mooie fietsweer. Praten over fietsen blijkt echter voor veel leden niet niet minder belangrijk te zijn.

Successen

Door de voorzitter, Marijke van Haaren werd weer uitgebreid stilgestaan bij de vele successen die de leden van de Fietsersbond sinds de vorige ledenraad, hebben geboekt. Zoals de verwijdering van meer dan 4000 paaltjes op de fietspaden, lancering van de app van de Fietsrouteplanner en de prijs die Fietsersbond heeft gekregen voor de fietsersairbag op de Intertraffic beurs in Amsterdam. In vele coalitieakkoorden heeft de fiets een prominente plaats gekregen. Ook landelijk is er al weer veel vooruitgang geboekt met het verdrijven van de scooter van het fietspad. Amsterdam heeft hier het voortouw in genomen. En natuurlijk de verkiezing van Zwolle als Fietsstad 2014. Een titel die ze tien jaar mogen dragen.

Na deze presentatie konden de verschillende vertegenwoordigers aangeven hoe zij opvolging hebben gegeven of gaan geven op de recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze ronde bleek dat veel afdelingen daar al goed mee aan de slag zijn gegaan. Voorbeelden zijn o.a. het verzorgen van een fietstocht voor nieuw gekozen raadsleden. Het aangaan met een gesprek met de nieuwe wethouder, het publiceren van wensen voor het coalitieakkoord of het hierop volgende meerjarenprogramma. Voorafgaand aan die verkiezingen zijn er debatten georganiseerd, is er input geleverd voor de programma’s van de partijen en zijn de programma’s tegen het licht gehouden.

Jaarverslag 2013

Na deze indrukwekkende verhalen mocht de jarige penningmeester Herman Gelissen verantwoording afleggen over het financiële verslag 2013. Dit is, zoals tijdens de vergadering door de controlecommissie werd verwoord. Een harde dobber gebleken. Al jaren wordt er goed financieel beleid gevoerd, terwijl dit al het vierde jaar is dat de Fietsersbond inteert op zijn vermogen. Een ontwikkeling die wordt veroorzaakt door de meer terugtredende overheid, minder private organisaties die de Fietsersbond kunnen / willen ondersteunen en natuurlijk een licht afnemend ledenaantal. De recente verhuizing van het landelijk bureau naar een nieuwe locatie in het centrum van Utrecht, waar ook volgens Het Nieuwe Werken wordt gewerkt is een van de manieren om de kosten structureel te verminderen. Het gegeven dat een grote supermarktketen waarschijnlijk met de Fietsersbond binnenkort een campagne start werd daarom ook met gejuich ontvangen (een aantal creatieve leden wilden gelijk weten hoe ze hiermee hun eigen afdeling nog beter op de kaart konden zetten).

Het inhoudelijk jaarverslag werd bij acclamatie heel snel vastgesteld.

Vrijwilligersmanagement

Vervolgens werd door Lindy Faaij een presentatie verzorgd over de wijze waarop zij afdelingen gaan ondersteunen in het werven van actieve vrijwilligers. Er komt een landelijk bestand met vacatures. Deze kunnen door de afdelingen op hun eigen website worden geplaatst en worden gebruikt bij de contacten met o.a. vrijwilligersvacaturebanken. Verder werd hierbij benadrukt dat het goed is om niet altijd bij de bekende mensen hulp te vragen. En natuurlijk is het van belang dat er korte klussen kunnen worden aangeboden.

Fietsprofessor

Na de pauze werd door Lucas Harms, op twitter bekend als @fietsprofessor, een presentatie verzorgd over de beschikbare wetenschappelijke kennis rond het fietsen. Lucas begaf zich daarmee volgens een aantal aanwezigen in het ‘hol van de leeuw’. Desalniettemin was het goed om ook eens die kant te horen. In Nederland zijn we immers volgens hem heel erg onbewust bekwaam. En in het buitenland wil men graag weten hoe “die Hollanders dat toch doen”.

Ook volgens hem is het moeilijk indicatoren aan te wijzen die tot goed fietsbeleid leiden. Een aantal opvallende zaken die door Lucas zijn benoemd zijn: het toenemende fietsverkeer in dichtbevolkte gebieden. Juist het afnemende fietsverkeer in de buitengebieden, het al jaren gelijkblijven van het aandeel fiets in de totale mobiliteit (ong. 25%). Allochtonen die minder fietsen, echter wanneer ze in meer gemengde wijken wonen en daarnaast het opleidingsniveau nog eens toeneemt stijgt ook daar het fietsgebruik. Verder blijkt de perceptie van het aandeel dat wordt gefietst verschillend te zijn tussen de leden van de Fietsersbond, de ambtenaren en het CBS. Verder bleek er een groot verband te bestaan tussen de actieve aanwezigheid van een afdeling van de Fietsersbond en de kwaliteit van het fietsbeleid. Steeds bleek niet duidelijk te zijn wat nu de oorzaak en / of het gevolg was. Kortom uit de zaal werd geopperd dat het goed zou zijn wanneer fietsen ook een leerstoel zou worden op een universiteit. Activiteiten konden dan gerichter worden uitgevoerd.

Visie

Deze presentatie vormde weer de mooie opmaat naar de discusie die vervolgens door Saskia Kluit werd geleid over de visie van de Fietsersbond. Duidelijk werd wel dat iedereen de Fietsersbond niet zag als een organisatie die zichzelf in stand moet houden, maar vooral als een organisatie die opkomt voor een goed fietsklimaat. Hierbij werd door Saskia nog aangegeven dat het waarschijnlijk om het begrip ‘active transport’ moet gaan. Hieronder vallen alle wijzen van vervoer die gezond en duurzaam zijn. Er werd verder gesproken over de organisatie als zuivere belangenorganisatie of ledenorganisatie of serviceorganisatie / projectorganisatie of consumentenorganisatie (zoals bijvoorbeeld de ANWB). Duidelijk werd ook dat de bezoekers van de website andere belangstelling hebben dan de gemiddelde actieve leden op de ledenraad. Kortom hoe krijgen we die bij elkaar.

Afsluiting

Al met al een boeiende discussie. Na afronding werd door een aantal leden nog een bezoek gebracht aan het nieuwe kantoor en werd er nog uitgebreid genetwerkt.

William Nederpelt, lid algemeen bestuur

Categorieën

William Nederpelt

William Nederpelt

Bestuurslid