NS gaat OV-fiets exploiteren

Op 1 januari 2008 neemt NS de exploitatie van OV-fiets over. Hiervoor hebben betrokkenen vandaag een convenant ondertekend. Dit convenant is tot stand gekomen na bemiddeling door de OV-ambassadeur, Jeltje van Nieuwenhoven.

De Fietsersbond is zeer verheugd dat het convenant nu door alle partijen is geaccepteerd. Dit waarborgt het voortbestaan van de OV-fiets, die een belangrijke schakel kan worden in het na-vervoer van treinreizigers. De Fietsersbond zal nauw betrokken blijven bij de vernieuwde exploitatie van de OV-fiets, door zitting te nemen in de nieuwe stichting die de uitvoering van het convenant door de NS, als een soort raad van toezicht gaat bewaken.

De bond is een van de partijen die "vanuit hun kennis, ervaring en (financiële) mogelijkheden optimaal zullen bijdragen aan de uitbouw van OV-fiets. De bijdrage varieert, onder meer, van het stimuleren van het gebruik en de aanleg van fietsvoorzieningen op OV knooppunten, het doorgaan met de voorgenomen investeringen/ projectsubsidies, het promoten van OV-fiets onder haar leden/klanten tot het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken", zo stelt het convenant.
Als de NS er niet in slaagt om de OV fiets te exploiteren, dan vervalt OV-fiets terug aan de staat.

Het convenant bevat heldere afspraken over de overdracht van de formule OV-fiets aan NS. Hiernaast gaat het convenant in op de manier waarop maatschappelijke partijen en overheden betrokken blijven bij de verdere groei van OV-fiets.

OV-fiets is een landelijk systeem van snel en gemakkelijk huren van fietsen op vervoerknooppunten tegen een zeer aantrekkelijk tarief. OV-fiets is op dit moment op ruim 125 locaties te huur.

ProRail heeft de OV-fietsformule bedacht en ontwikkeld. In opdracht van ProRail heeft de stichting OV-fiets de formule de afgelopen drie jaar met succes geëxploiteerd en uitgebreid.

Om het succes van OV-fiets uit te bouwen heeft NS de onderstaande ambities geformuleerd:

  • NS investeert een bedrag van 3 tot 7 miljoen euro in de nieuwe BV die OV-fiets gaat exploiteren;
  • NS streeft naar een aantal ritten in 2010 van 750.000 en in 2015 van 1,4 miljoen op jaarbasis;
  • NS zal het aantal locaties waarop OV-fiets beschikbaar is aanzienlijk uitbreiden. Zij zal onder andere de geautomatiseerde stallingen geschikt maken voor OV-fiets en ervoor zorgen dat de OV-fiets op alle stations met een NS-stalling beschikbaar is. Uitbreiding naar locaties buiten NS stations is uitdrukkelijk de bedoeling. NS is hierbij echter afhankelijk van de medewerking en financiering van derden;
  • de klanttevredenheid wordt blijvend gemeten door de Fietsersbond. NS streeft naar een jaarlijkse gelijkblijvende of verhoging van de klanttevredenheid.

Alle partijen hebben in het convenant afgesproken maximaal bij te dragen aan de uitbouw van OVfiets en de gestelde ambities. In het convenant nemen de volgende partijen deel: de Fietersbond, NS, ProRail, de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Vereniging Interprovinciaal Overleg, Mobis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de stichting OV-fiets

www.ov-fiets.nl

Categorieën