Fietsersblog

Steun aan de Fietsersbond

Op weg naar de Tweede-Kamerverkiezingen (5)

Terwijl het verkiezingscircus op volle toeren begint te draaien sprak de Tweede Kamer gisteren over de toekenning van de subsidie voor de Fietsersbond voor de komende jaren (2018 tot en met 2022). Minister Schultz stelde eind vorig jaar voor om deze meerjarensubsidie toe te kennen, op basis van een positief oordeel over ons werk in de afgelopen periode.

Vanuit de VVD-fractie stelde Barbara Visser een aantal kritische vragen over de noodzaak van de subsidie, terwijl D66, PvdA en SP aangaven de toekenning volledig te steunen. De minister gaf een uitvoerig schriftelijk antwoord op de vragen. De VVD had echter behoefte aan een verder overleg en dat vond gisteren plaats. Salima Belhaj van D66 prees uitvoerig het werk van de Fietsersbond. Barbara Visser drong erop aan bij de uitwerking van de subsidie een expliciete koppeling te maken met de opgaven uit de Agenda Fiets van de Tour de Force. Dat kon de minister eenvoudig toezeggen, al is het maar omdat de Fietsersbond een belangrijke partij is binnen de Tour de Force. De minister nam de motie over, de Kamer ging daarmee akkoord, de motie komt nu niet meer in stemming, de subsidie is vastgesteld.

Bron: twitter.com

Uiteraard zijn we als Fietsersbond heel blij met deze uitkomst. Juist ook omdat de fiets op alle fronten in de belangstelling staat. De minister zei gisteren dat het Rijk zich weer meer met de fiets gaat bezighouden. De meeste partijen besteden aandacht aan de fiets in hun programma’s en GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en in mindere mate VVD willen er ook flink extra in investeren. De Agenda Fiets vraagt om uitwerking. Steden denken na over manieren waarop ze de fiets meer ruimte willen geven en in krimpgebieden wordt de fiets in de keten steeds belangrijker voor de bereikbaarheid van voorzieningen.

Bron: twitter.com

De Fietsersbond komt op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau op voor de belangen van fietsers en is een belangrijke gesprekspartner voor Rijk, provincies en gemeenten. Met al onze actieve leden werken we dagelijks aan meer en betere fietsvoorzieningen en maken we een verdere groei van het fietsen mogelijk. Uitgerekend in deze tijd van meer en meer aandacht voor de fiets is het ontzettend belangrijk en mooi dat we ons werk met steun van de overheid kunnen voorzetten.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur