Fietsbeleid

Klimaatakkoord biedt kansen voor de fiets

windtegen

Het op 21 december gepresenteerde ontwerp-Klimaatakkoord biedt volgens de Fietsersbond volop kansen voor de fiets. Met name fietsen naar het werk staat in het akkoord goed op de kaart. De Fietsersbond is wel bezorgd over het signaal dat de natuur- en milieuorganisaties en de FNV gisteren afgaven. Zonder deze partijen wordt de basis onder het akkoord te smal om snelle uitvoering van het akkoord mogelijk te maken.

Fietsen wordt door het Rijk en de mobiliteitstafel gezien als een kansrijk instrument om CO2-uitstoot te voorkomen, Nederland sluit daarbij aan bij andere landen die de fiets al eerder hebben ontdekt als belangrijk instrument voor verduurzaming van de mobiliteit. Fietsen heeft ook onder Nederlanders groot draagvlak en past daarmee ook naadloos in de visie van het kabinet dat alle Nederlanders moeten kunnen meedoen aan het klimaatbeleid en het betaalbaar moet blijven.

Structureel onderdeel

groningenstation

De fiets, de vergeten klimaatkampioen

De fiets is het schoonste vervoermidddel ter wereld. Lees meer

Dankzij het Klimaatakkoord worden grote stappen gezet om de fiets een structureel onderdeel te laten zijn van het Nederlandse mobiliteitsbeleid. In het nieuwe Mobiliteitsfonds, dat vanaf 2030 van kracht is, wordt de fiets volwaardig onderdeel van het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Dit betekent dat de overheid bij het oplossen van mobiliteitsknelpunten de fiets als oplossing gaat meenemen. Omdat 2030 nog ver weg is wordt ook binnen het huidige Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) meer aandacht aan de fiets besteed. Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, noemt dit een grote doorbraak. “Fietsen wordt in het Klimaatakkoord  als een volwassen vorm van vervoer gezien, waardoor er hopelijk heel veel nieuwe fietsverbindingen bij komen.” Hoewel deze plannen landelijk zijn, wordt de uitvoering van deze ambities vooral uitgewerkt in regionale mobiliteitsplannen. De lokale en regionale vrijwilligers van de Fietsersbond zullen deze plannen natuurlijk volop van ideeën en plannen voorzien.

Werkgevers aan de slag

Fietser op de Zuidas

Fietsen naar het werk

Alle informatie over fietsen naar het werk op één plek. Lees meer

Ook op andere terreinen zet het Klimaatakkoord in op fietsen. Zo gaan werkgevers actief aan de slag om hun werknemers de fiets te laten pakken, komen er meer vrachtfietsen in de logistieke sector, worden de fietsparkeernormen bij nieuwbouw ruimer en wordt bij nieuwbouwplannen de autoparkeernorm kleiner. Een fietskostenvergoeding van 19 cent per kilometer en de leasefiets wordt door het Klimaatakkoord voor een veel grotere groep werknemers toegankelijk. In het akkoord wordt tevens afgesproken dat er een onderzoek naar beprijzing van automobiliteit moet komen. Saskia Kluit: “We verwachten dat er hierdoor veel meer fietsers bijkomen, ook op langere afstanden. Met de overige afspraken over fietsstimulering door werkgevers zal het fietsgebruik hopelijk een sterkere groei laten zien”.”

Minder uitstoot

In het Klimaatakkoord staan ook indirecte maatregelen waar fietsers van profiteren. In zo’n veertig gemeenten komen zero-emissiezones en vanaf 2025 kun je alleen nog maar elektrische brommers en scooters kopen. Dit zal voor veel minder fijnstof op de fietspaden zorgen. Saskia Kluit: “Fietsers hebben nu veel last van de uitstoot van andere weggebruikers. Dat zal door deze maatregelen een stuk minder worden, en dat draagt bij aan een beter fietsklimaat.”

Draagvlak

Het terugdringen van onze uitstoot is misschien wel de belangrijkste opgave van mijn generatie.

De Fietsersbond is tevreden over de fietsmaatregelen in het Klimaatakkoord, maar deelt de zorgen van de natuur- en milieuorganisaties en de FNV over de kostenverdeling en de totale ambitie. Saskia Kluit: “Het terugdringen van onze uitstoot is misschien wel de belangrijkste opgave van mijn generatie. Daar hebben we alle mogelijke middelen en mensen bij nodig. Als we fietsstimulering via de CAO’s willen, zal de vakbond ook aan tafel moeten zitten. Daarom hoop ik dat het kabinet komende weken echt zijn best doet om alsnog tegemoet te komen aan de eisen van deze partijen. De mobiliteitstafel heeft laten zien dat we nog veel meer kunnen doen dan nu afgesproken wordt. Het rijk heeft de sleutel in handen om ook die andere instrumenten in te zetten. Wij hopen dan ook dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en alles op alles zet om deze organisaties binnen boord te houden.”

Categorieën