Kamer buigt zich weer over snorfiets

Op dinsdag 19 januari sprak de Tweede Kamer in een verlengd algemeen overleg opnieuw over de vraag wat er met de overlast van de snorfiets moet gebeuren. Minister Schultz wil het gemeenten (in de eerste plaats Amsterdam) toestaan snorfietsen met helmplicht van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen.

De Fietsersbond steunt dat voorstel van harte. In de Tweede Kamer zijn er echter ook tegenstanders van het plan. Martijn van Helvert van het CDA diende een motie in met de volgende tekst:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de minister voornemens is om het Reglement verkeersregels en verkeerstekens te wijzigen om het wegbeheerders mogelijk te maken om de snorfiets met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen; constaterende dat destijds de bromfiets pas na uitgebreid onderzoek naar de rijbaan is verplaatst; overwegende dat onduidelijk is wat de gevolgen van een dergelijke wijziging zijn voor de verkeersveiligheid van de snorfietser; verzoekt de minister, een onderzoek te laten uitvoeren naar de verkeersveiligheidsrisico’s voor de snorfietsers op de rijbaan waar een maximum snelheid van 50 km/u geldt; verzoekt de regering voorts, de voorgenomen wijziging van het RVV niet eerder voor te hangen dan nadat de uitkomsten van het onderzoek met de Kamer zijn besproken, en gaat over tot de orde van de dag.

Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over deze motie. De Fietsersbond roept de Kamerleden dringend op tegen te stemmen. Ten eerste is genoemde verplaatsing een diepe wens van de Amsterdamse fietsers, de gemeenteraad en het College. Uit onderzoek van I&O research in opdracht van Milieudefensie bleek eind vorig jaar dat 69% van de Amsterdammers voorstander is van het verplaatsen van scooters naar de rijbaan. De overlast van de te hard rijdende snorfietsen op de fietspaden is niet langer te tolereren. Op de vaak drukke fietspaden is het onverantwoord om veel te hard rijdende en sterk vervuilende scooters tussen de fietsers te laten rijden. Vooral ouderen en kinderen, de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, ervaren deze overlast in sterke mate en mijden zelfs bepaalde fietspaden.

Vorig jaar nam de Kamer de motie Hoogland/Van Veldhoven aan, die uitsprak te onderzoeken hoe de verplaatsing veilig kan en deze vervolgens mogelijk te maken. In haar brief over de uitvoering van deze motie en in de bijlage daarbij is de minister ingegaan op de vraag hoe de verplaatsing veilig gestalte kan krijgen en heeft zij nogmaals beargumenteerd waarom er geen beter alternatief is.

Ten tweede is nader onderzoek voorafgaand aan de uitvoering van de maatregel is niet mogelijk. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft immers eerder een rapport geschreven met een educated guess, met als strekking dat de verplaatsing veilig mogelijk is met helmplicht en tot een daling van het aantal slachtoffers, ook onder bestuurders van snorfietsen zal leiden. In totaal schat SWOV dat verplaatsing van scooters naar de rijbaan tot een jaarlijkse reductie van 261 verkeersslachtoffers zal leiden. Dit rapport is geschreven op grond van een vergelijking met de maatregel brommers naar de rijbaan. Het is principieel onmogelijk nader onderzoek te doen naar de gevolgen van de verplaatsing wanneer deze niet in de praktijk wordt uitgevoerd. Als Fietsersbond pleiten wij daarom voor het mogelijk maken van de maatregel in Amsterdam en voor een zorgvuldige monitoring daarvan.

De Amsterdamse fietsers schreeuwen om een oplossing en de Amsterdamse gemeente staat klaar om maatregelen te nemen. Wij vragen de Kamerleden deze niet te traineren door verder onderzoek dat niet tot nieuwe inzichten kan leiden.

Categorieën