Sinds 2012 duizenden ‘linke paaltjes’ verwijderd

Fietsersbond viert 4000-ste weggehaalde paaltje

Ze zijn bedoeld om auto’s te weren, maar zijn voor fietsers soms bloedlink: paaltjes op het fietspad. Jaarlijks belanden hierdoor 325 fietsers in het ziekenhuis en melden zich 2500 bij de eerste hulp. Uit onderzoek van de Fietsersbond bleek dat meer dan 99 procent niet aan de aanbevolen vormgevingsnormen voldeed. De Fietsersbond riep fietsers daarom in 2011 op, gevaarlijke en of overbodige paaltjes te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zorgde dat de klachten bij de gemeente of provincie terecht kwamen en lokaal actieve afdelingen van de bond hielpen gemeenten bij de inventarisatie en riepen op tot actie. Sindsdien verwijderden  vele gemeenten in Nederland in totaal naar schatting zo’n 4000 paaltjes. Deze schatting is gebaseerd op een inventarisatie van de lokaal actieve afdelingen. In Amsterdam werden bijvoorbeeld 2400 paaltjes weggehaald, in andere gemeenten gaat het om 5 tot enkele honderden. Op 17 april verwijderde de Fietsersbond samen met de gemeente Amersfoort het 4000-ste paaltje. Voor Amersfoort is het het honderdste paaltje. “Wij bedanken alle betrokken gemeenten voor dit mooie resultaat en roepen andere op om ook een inventarisatie te maken en op grond daarvan maatregelen te treffen”, aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond.

 

Betere vormgeving en weghalen van obstakels voorkomt ongelukken
Het merendeel van de botsingen tegen paaltjes en wegversmallingen gebeurt doordat fietsers de obstakels niet of te laat zien. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dit soort ongevallen vaker gebeurt met respectievelijk ouderen, tijdens fietstochten en trainingsrondjes en op plaatsen waar de fietser onbekend is. Paaltjes worden gebruikt om misbruik van het fietspad door autoverkeer te voorkomen, maar veel paaltjes zijn overbodig. Vaak is het middel erger dan de kwaal. Daarom adviseren de handboeken paaltjes alleen te overwegen als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken. Bovendien worden eisen gesteld aan de vormgeving van het paaltje:

  • Vijf meter inleidende ribbelmarkering op het wegdek.
  • Goede verlichting.
  • Paaltjes staan bij voorkeur 1,50 meter uit elkaar.
  • In een kleur die contrasteert met de omgeving (rood-wit).

Praktijkonderzoek Fietsersbond
De Fietsersbond heeft  in het kader van de Fietsbalans de infrastructuur binnen de bebouwde kom van 50 gemeenten beoordeeld op fietsvriendelijkheid. Daarbij is onder meer gekeken naar de hoeveelheid paaltjes die moesten worden gepasseerd tijdens een praktijkonderzoek op veelgebruikte fietsroutes. Binnen de bebouwde kom komen fietsers de meeste paaltjes tegen op fietspaden bij kruispunten. In totaal is 1800 km gefietst en zijn 600 paaltjes gepasseerd. Met andere woorden, gemiddeld 1 paaltje per 3 kilometer fietsen. Van die 600 paaltjes had slechts één procent een vormgeving die voldeed aan de eisen uit het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.

Meld linke paaltjes op meldpunt Fietsersbond
De Fietsersbond blijft fietsers oproepen om linke paaltjes en andere gevaarlijke situaties te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de wegbeheerder terecht komen. Lokale afdelingen van de Fietsersbond dringen bij gemeenten aan op verbetering of verwijdering.

Categorieën