Tien punten voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen

Top tien voor fietsers bij Provinciale Statenverkiezingen

In 2023 zijn er weer provinciale verkiezingen. De Fietsersbond heeft tien punten opgesteld waar de 13,5 miljoen fietsers in alle gemeenten in Nederland de komende jaren profijt van hebben.

1. Zet de fietser op 1!

In de provinciale omgevingsvisie, regionale mobiliteitsplannen en toekomstplannen voor ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid staat de fiets voorop. Stel concrete streefcijfers op voor vergroting van het fietsaandeel met heldere deadlines.

2. Meer variatie in routes

Breid het regionale fietsnetwerk uit met doorfietsroutes en
rustige routes, in prettige en aantrekkelijke routes die zowel voor recreatieve als utilitaire ritten gebruikt kunnen worden. Speciale aandacht voor schoolgaande kinderen, hun (sociale) veiligheid en bereikbaarheid van (sport)voorzieningen is hierbij nodig.

3. Versterk de ambitie

Maak de ambities van het regionale toekomstbeeld fiets
concreet door eigen middelen te reserveren, gemeentes te subsidiëren én een sterke lobby richting het Rijk te voeren.

4. Verander de infrastructuur

Vergroot de verkeersveiligheid in de hele provincie door het eenduidig toepassen van CROW-richtlijnen op onder andere rotondes, oversteekpunten op provinciale wegen en het
verkleinen van snelheidsverschillen door 80 km/u naar 60 km/u te brengen.

5. Denk aan het buitengebied

Investeer in het fietsvriendelijk en verkeersluw maken van het buitengebied. Voorkom sluiproutes, maak landwegen verkeersluw, zet fietsverbindingen in de voorrang en realiseer een fijnmazig en ontvlochten fietsnetwerk. Leg meer 30 km/u wegen als fietsstraten aan in het buitengebied.

6. Fiets en openbaar vervoer

Besteed meer aandacht aan de rol van de (deel)fiets in aanbestedingen, realiseer meer en betere fietsenstallingen bij ov-knooppunten en maak het mogelijk om de fiets mee te nemen in het ov. De elektrische fiets verdient een centrale rol in een leefbaar en vitaal landelijk gebied.

Zet de fietser op 1!

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op plekken waar dat nodig is. Dat doen we al meer dan veertig jaar, omdat we geloven dat fietsen overal goed voor is: voor de bereikbaarheid van steden, voor het milieu, voor je plezier en voor een gezond leven.

Word lid

7. Verminder barrières

Verwijder bestaande en voorkom nieuwe barrières in het fietsnetwerk bij spoor, water en wegen door te investeren in fietstunnels en bruggen. Pas landelijke normen toe voor gewenste maaswijdtes voor fietsers en wandelaars. Voet- en fietsveren blijven behouden en waar mogelijk uitgebreid.

8. Zet in op innovatie

Innoveer rondom de fiets, het fietsnetwerk en gedragsverandering. Het vergroten van het aandeel van de fiets in alle reisbewegingen vergt slimme oplossingen en goede dataverzameling, met oog voor de privacy van de fietser.

9. Investeer in onderhoud

Reserveer voldoende budgetten voor het onderhouden van fietsroutes. Ook recreatieve verbindingen en routes vergen regelmatig onderhoud, veilige bermen en voldoende breedte om de toenemende hoeveelheid fietsrecreanten en -toeristen te verwelkomen.

10. Laat kinderen fietsen!

Zorg ervoor dat ieder kind een fiets heeft en goed kan leren fietsen.

pdf ⋅ 1 MB

Top 10 voor alle fietsers

Download onze toptien voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen

Download

vvtt

Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Jaarlijks komen er meer dan 200 fietsers om in het verkeer. In 2020 waren dat er voor het… Lees meer

Categorieën