Persbericht

Verlaging maximumsnelheid in de bebouwde kom beter voor speed-pedelecrijders

Vandaag is het rapport ‘Speed-pedelec op de rijbaan’ van het SWOV aangeboden aan de Tweede Kamer. De speed-pedelec is stil, schoon en rijdt met ondersteuning maximaal 45 kilometer per uur. Het is een mooi alternatief voor woon-werk afstanden van 15 km of meer.

De speed-pedelec is relatief nieuw op de weg, sinds kort gelden voor speed-pedelecs dezelfde regels als voor bromfietsers. SWOV heeft nu het effect van deze regelgeving verder onderzocht. Belangrijkste aanbeveling volgens de Fietsersbond is dat verlaging van de maximumsnelheid op de rijbaan in de bebouwde kom, kan bijdragen aan de veiligheid van speed-pedelecrijders.

Snelheidsverschillen
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat een veilige inpassing van de speed-pedelec in het verkeer nog een forse uitdaging is. Het onderzoek laat zien dat er op de rijbaan substantiële snelheidsverschillen zijn tussen speed-pedelecrijders en het gemotoriseerde verkeer. De speed-pedelec reed hier gemiddeld 32 km per uur, terwijl de snelheidslimiet 50 km per uur is. Bijna een kwart van de speed-pedelecrijders reden op het fietspad, waar zij dus eigenlijk niet mogen rijden. Ook op het fietspad zijn er snelheidsverschillen te zien: de normale fietser rijdt zo’n 17,5 km per uur terwijl de speed-pedelecrijders hier gemiddeld 29 km per uur reden. Met name deze snelheidsverschillen leiden tot potentieel gevaarlijke situaties. De speed-pedelecrijders die meededen aan het onderzoek, gaven aan zich regelmatig onveilig te voelen op de rijbaan. Dat komt voornamelijk omdat automobilisten niet altijd even begripvol reageren op de speed-pedelecrijder.

Aanbevelingen
De minister volgt de belangrijkste aanbeveling uit het rapport. Ten eerste zoekt zij oplossingen binnen de huidige regelgeving. Gemeenten krijgen de mogelijkheid de maximumsnelheid te verlagen. De Fietsersbond steunt het voorstel van de minister en pleit voor een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km. Op die manier wordt het snelheidsverschil kleiner en is er dus minder kans op ongelukken.

Een andere oplossing is dat gemeenten fietspaden omzetten naar een bromfietspad. De Fietsersbond is van mening dat dit het probleem niet gaat oplossen. Juist door de bromfiets naar de rijbaan te brengen, zijn met name onder brommerrijders inmiddels veel slachtoffers voorkomen. De Fietsersbond meent dat speed-pedelecs op sommige fietspaden langs de meest drukke autowegen binnen de bebouwde kom als gast zouden moeten worden toegestaan.

Verder wil zij extra aandacht geven aan goede voorlichting voor automobilisten en speed-pedelecrijders. Doel daarvan is dat de speed-pedelecrijders beter herkend worden door met name automobilisten. De Fietsersbond ondersteunt deze aanbeveling van harte, we laten op onze website en via sociale media in infographics zien wat een speed-pedelec is en waar je die op de weg tegen kan komen. De Fietsersbond werkt in opdracht van de minister aan een speed-pedelec routeplanner in de provincie Gelderland. Dat helpt de speed-pedelecrijders makkelijker routes te vinden. Als laatste wil de minister dat speed-pedelecs uitgerust worden met een remlicht en richtingaanwijzers.

Categorieën