Persbericht

Verlaging maximumsnelheid in de bebouwde kom beter voor speed-pedelecrijders

Vandaag is het rapport ‘Speed-pedelec op de rijbaan’ van het SWOV aangeboden aan de Tweede Kamer. De speed-pedelec is stil, schoon en rijdt met ondersteuning maximaal 45 kilometer per uur. Het is een mooi alternatief voor woon-werk afstanden van 15 km of meer.

De speed-pedelec is relatief nieuw op de weg, sinds kort gelden voor speed-pedelecs dezelfde regels als voor bromfietsers. SWOV heeft nu het effect van deze regelgeving verder onderzocht. Belangrijkste aanbeveling volgens de Fietsersbond is dat verlaging van de maximumsnelheid op de rijbaan in de bebouwde kom, kan bijdragen aan de veiligheid van speed-pedelecrijders.

Snelheidsverschillen
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat een veilige inpassing van de speed-pedelec in het verkeer nog een forse uitdaging is. Het onderzoek laat zien dat er op de rijbaan substantiële snelheidsverschillen zijn tussen speed-pedelecrijders en het gemotoriseerde verkeer. De speed-pedelec reed hier gemiddeld 32 km per uur, terwijl de snelheidslimiet 50 km per uur is. Bijna een kwart van de speed-pedelecrijders reden op het fietspad, waar zij dus eigenlijk niet mogen rijden. Ook op het fietspad zijn er snelheidsverschillen te zien: de normale fietser rijdt zo’n 17,5 km per uur terwijl de speed-pedelecrijders hier gemiddeld 29 km per uur reden. Met name deze snelheidsverschillen leiden tot potentieel gevaarlijke situaties. De speed-pedelecrijders die meededen aan het onderzoek, gaven aan zich regelmatig onveilig te voelen op de rijbaan. Dat komt voornamelijk omdat automobilisten niet altijd even begripvol reageren op de speed-pedelecrijder.

Aanbevelingen
De minister volgt de belangrijkste aanbeveling uit het rapport. Ten eerste zoekt zij oplossingen binnen de huidige regelgeving. Gemeenten krijgen de mogelijkheid de maximumsnelheid te verlagen. De Fietsersbond steunt het voorstel van de minister en pleit voor een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km. Op die manier wordt het snelheidsverschil kleiner en is er dus minder kans op ongelukken.

Een andere oplossing is dat gemeenten fietspaden omzetten naar een bromfietspad. De Fietsersbond is van mening dat dit het probleem niet gaat oplossen. Juist door de bromfiets naar de rijbaan te brengen, zijn met name onder brommerrijders inmiddels veel slachtoffers voorkomen. De Fietsersbond meent dat speed-pedelecs op sommige fietspaden langs de meest drukke autowegen binnen de bebouwde kom als gast zouden moeten worden toegestaan.

Verder wil zij extra aandacht geven aan goede voorlichting voor automobilisten en speed-pedelecrijders. Doel daarvan is dat de speed-pedelecrijders beter herkend worden door met name automobilisten. De Fietsersbond ondersteunt deze aanbeveling van harte, we laten op onze website en via sociale media in infographics zien wat een speed-pedelec is en waar je die op de weg tegen kan komen. De Fietsersbond werkt in opdracht van de minister aan een speed-pedelec routeplanner in de provincie Gelderland. Dat helpt de speed-pedelecrijders makkelijker routes te vinden. Als laatste wil de minister dat speed-pedelecs uitgerust worden met een remlicht en richtingaanwijzers.

Reacties

 1. Lomito says:

  De gewenning van bromfietsen op de rijbaan heeft vooral te maken met de hogere snelheid van de brommers waardoor zij het verkeer op de rijbaan niet ophouden. Ik heb dan ook niet gehoord van agressiviteit van automobilisten richting bromfietsers terwijl die er wel is richting speed pedelecs.

 2. MikeRZ says:

  Wat ik het opmerkelijkste vond aan het rapport is dit grafiekje en de bijbehorende tekst:

  Uit de analyse bleek dat een deelnemer in totaal (over alle ritten heen) gemiddeld 235 km aflegde, waarvan gemiddeld ruim 39 km op 50km/uur-wegen met een vrijliggend fietspad binnen de bebouwde kom. Hiervan werd gemiddeld 23% (SD=24) gereden op het fietspad naast de rijbaan, terwijl dit conform de nieuwe regels op de rijbaan had moeten zijn. In Afbeelding 4 is te zien dat er veel verschil zit tussen hoeveel deelnemers op het fietspad rijden in plaats van op de rijbaan. Sommige deelnemers reden (conform wetgeving) vrijwel niet op het fietspad, terwijl andere deelnemers veel meer op het fietspad reden (niet conform wetgeving), variërend tussen 0% en 93% van de gereden kilometers.

  Die 23% is een stuk minder dan ik had gedacht en het betekend dat in 3/4 van de gevallen toch voor de 50 km/u weg werd gekozen. Ik snap uit het onderzoek dat de gebruikers de weg minder veilig vinden maar naar mijn idee is dat beperkt anders had men wel vaker het fietspad gekozen.

  Zoals de grafiek laat zien verschilt het veel over de gebruikers; ik zou wel eens willen weten of er ook een verband is met:

  1. de drukte op de weg
  2. de inrichting van de weg.
  3. de snelheid van de speed-pedelec gebruiker
 3. Geweldig rapport, wel 29 deelnemers, gemiddelde leeftijd ongeveer 45 jaar en dan nog een hogere opleiding. Dan is de uitslag bij voorbaat al bekend.
  Van de 29 is niet eens iedereen in het bezit van zo’n mee-trapbrommer.

  Zo’n rapport werpt meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.

 4. MikeRZ says:

  29 deelnemers, gemiddelde leeftijd ongeveer 45 jaar en dan nog een hogere opleiding

  Zover ik de cijfers voor de verkoop van speed-pedelecs ken, klopt dat aardig.

  van de 29 is niet eens in het bezit van z’n meetrapbrommer

  Inderdaad maar de twee groepen laten geen verschil zien in hoe de meetrapbrommer wordt gebruikt.

  Z’n rapport werpt meer vragen op dan het antwoorden geeft.

  Noem er eens een paar.

 5. Wat betreft 1) (selecte groep) is er denk ik wel iets voor te zeggen omdat dat op dit moment de groep mensen is die op speed-pedelecs/meetrapbrommmers rijden. Voor de toekomst kan dat anders worden maar de toekomst is moeilijk voorspelbaar en wie zegt er dat er dan niet meer veranderd is.

  Wat de reden om telkens op het fietspad te rijden is wel te raden (punt 2), lijkt mij sterk dat daar verrassende antwoorden uit komen.

  De steekproef is inderdaad klein (punt 3), waarschijnlijk heeft de studie niet voor niets “Speed-pedelec op de rijbaan - Eerste praktijkonderzoek naar gedragseffecten (R-2017-13)”[quote=“meeles, post:10, topic:1622”]
  4. Er wordt een grote variatie in snelheden (zowel op rijbaan als op fietspad) gesignaleerd; maar niet gerapporteerd wordt hoe groot die is.
  [/quote]

  Wat betreft de (bijna) ongelukken zijn er twee (#2 en #3) die duidelijk met onervarenheid hebben te maken, #1 had denk ik iedere fietser kunnen gebeuren. Om een uitspraak te kunnen doen of dit overeen komt met “normale” fietsers is de steekproef inderdaad te klein.

  Conclusies trekt het rapport volgens mij niet maar daarmee vindt ik het nog niet “niet erg indrukwekkend”. Wat ik al eerder schreef vind ik dat Afbeelding 4 nieuwe informatie levert en daar zou ik graag de achtergronden bij weten.

  Wat is het in het onderzoek dat je sterkt in je mening dat 45km/h tweewielers (weer) op het fietspad toe te laten geen goed idee is?

Reageer ook op ons forum

8 meer reacties

Deelnemers

Samen fietsen we beter!

Word lid