Wensen Fietsersbond Tweede-Kamerverkiezingen 2012

De Fietsersbond stelt als de grootste belangenbehartigingsorganisatie voor fietsers in Nederland de volgende punten centraal voor de Tweede-­‐Kamerverkiezingen van 12 september aanstaande. Fietsen is goedkoop, snel, gezond en milieuvriendelijk en daarom juist in deze tijd een ideale manier om je te vervoeren.

1) Aandacht van het Rijk en een stimuleringsregeling om het lokale fietsbeleid te versnellen

De fiets is goed voor meer dan een kwart van alle verplaatsingen in Nederland. In de ochtendspits zijn er meer fietsen dan auto’s op de weg. Het Rijk moet daarom blijvend aandacht besteden aan de fiets in het nationale mobiliteitsbeleid. Gemeenten en provincies geven het fietsbeleid vorm, maar het Rijk kan en moet een regierol spelen. Een schaalsprong in het fietsbeleid is gewenst vanuit verschillende invalshoeken (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid). Zonder robuuste en toekomstbestendige fietsinfrastructuur (waaronder ook fietsparkeervoorzieningen) kan het fietsaandeel niet verder groeien. Om ervoor te zorgen dat belangrijke groepen als ouderen, kinderen en allochtonen in de toekomst blijven fietsen of meer gaan fietsen moet het fietsnetwerk veilig, comfortabel en prettig zijn. Een landelijke stimuleringsregeling voor innovatie in het fietsbeleid is wenselijk om een schaalsprong handen en voeten te geven.

2) Meer regionale snelfietsroutes

Uitbreiding van het netwerk van regionale snelfietsroutes tussen woon- en werklocaties. Op dit moment worden met bijdragen vanuit het Rijk achttien nieuwe routes aangelegd. De Fietsersbond pleit voor een nieuwe, derde tranche Fiets Filevrij met twintig nieuwe routes in de periode 2012-2016. Uiteindelijk moet dit leiden tot samenhangende regionale netwerken van doorgaande hoofdfietsroutes in het gehele land. De filedruk kan daardoor worden tegengegaan. Een bijdrage vanuit het Rijk voor de snelfietsroutes is van belang om investeringen van gemeenten en provincies te realiseren.

3) Blijf als Rijk in gouden combinatie fiets en trein investeren

Grote uitbreidingen in de capaciteit van fietsenstallingen bij stations staan op stapel tot 2020. Daadwerkelijke uitvoering van dat programma is van groot belang. Daarbij zal de fietser ook in de toekomst de keuze moeten hebben om gratis te stallen. Het Rijk kan zich inspannen om met de vervoerders een bijdrage in de exploitatie van de stallingen af te spreken. Volledige decentralisatie van het fietsparkeren bij stations na 2020 is ongewenst, het fietsparkeren is integraal onderdeel van het totale spooraanbod.

4) Reiskostenvergoeding fiets in stand houden

Om het fietsen naar het werk verder te stimuleren pleit de Fietsersbond voor het in stand houden van de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer voor de fiets. Eventueel zijn ook andere vormen van beloning van fietsers mogelijk en interessant. De fiets heeft een enorme potentie. Meer dan de helft van de autoritten is korter dan 7,5 kilometer. De opkomst van de e-bike zorgt bovendien voor een grotere actieradius van de fiets.

5) Verkeersveiligheid oudere fietsers en fietsvaardigheden

Zorgwekkend is de toename van de verkeersonveiligheid van oudere fietsers. De Fietsersbond wil daarom dat oudere fietsers in alle provincies en grotere steden vaardigheidscursussen kunnen volgen. Bijzondere aandacht daarbij moet uitgaan naar de e-bike. Het Rijk kan dit aanbod mede mogelijk maken.

6) Overlast van snorscooters tegengaan

Snorscooters zorgen voor veel overlast op fietspaden. Verkoop van opgevoerde snorfietsen moet worden tegengegaan en op straat moet vaker en sneller worden gehandhaafd. De definitie van de categorie snorfiets moet worden aangescherpt. Het Rijk kan experimenten met snorfietsen op de rijbaan actief ondersteunen.

7) Tegengaan barrièrevorming

Bij aanleg van nieuwe infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer en spoor moet worden voorkomen dat barrières ontstaan voor (onder meer) fietsers. Bij projecten van het Rijk en Rijkswaterstaat moeten compenserende maatregelen (zoals ongelijkvloerse kruisingen) een integraal onderdeel van projectplan- en begroting vormen.

8) Innovatie in voertuigtechniek

Door het inzetten van moderne technieken kunnen voertuigen wezenlijk veiliger gemaakt worden. Wij denken hierbij onder andere aan dodehoek-detectie, uitwendige airbag en intelligentie snelheidsadaptie. Het Rijk ondersteunt kansrijke projecten en investeert in Europese samenwerking op dit punt.

Categorieën