bakfiets_header

Duurzaam Veilig

Duurzaam veilig logo

Wat is Duurzaam Veilig?
Duurzaam Veilig is allereerst een naam voor een filosofie om het verkeer veiliger te maken in Nederland. Het begrip is in de jaren negentig uitgevonden door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Belangrijkste uitgangspunt is dat wegen en kruispunten moeten zijn aangepast aan ‘de beperkingen van de menselijke vermogens’. Met andere woorden infrastructuur moet er zo uitzien dat mensen het begrijpen, automatisch de goede dingen doen en mochten ze een foutje maken (het zijn mensen) dat de gevolgen niet heel ernstig zijn.

Die basisfilosofie is uitgewerkt in een aantal wegtypen zoals de stroomwegen (de wegen voor doorgaande autoverkeer, zeg maar auto(snel)wegen), de gebiedsontsluitingswegen (doorgaande wegen waar binnen de bebouwde kom 50 km/u mag worden gereden) en de erftoegangswegen (wegen door woongebieden waar 30 km/u de maximumsnelheid is).
Dat is zeer kort door de bocht het ideeëngoed van Duurzaam Veilig. Daarnaast is het ook een subsidieprogramma van de overheid en een grootscheeps project om de boel op de weginrichting te verbouwen en een aantal regels aan te passen. Duurzaam Veilig begon met het invoeren van de regel ‘brommers op de rijbaan’ en ‘voorrang voor fietsers van rechts’. Daarnaast startte men met het uitbreiden van 30-kilometergebieden binnen de bebouwde kom en het invoeren van 60-kilometergebieden buiten de bebouwde kom.

De laatste tijd kan je op straat ook zien dat wegen anders worden vormgegeven. Buiten de bebouwde kom wordt de onderbroken middenstreep op de oude 80-kilometerwegen steeds vaker vervangen door een dubbele ononderbroken streep. Langs de bermkanten zien we nu onderbroken lijnen. Het idee achter deze ‘gebiedsontsluitingswegen’ is dat automobilisten direct zien: oh, hier mag ik tachtig rijden. Door het inhaalverbod wordt een belangrijk risico op dit soort wegen weggehaald.

Wat hebben fietsers aan Duurzaam Veilig?

Wie bovenstaande goed heeft gelezen, zal al merken dat er binnen Duurzaam Veilig vooral vanuit de auto wordt gedacht. Daarom volgt de Fietsersbond de ontwikkelingen op de voet. Zo wilde men aanvankelijk in regels vastleggen dat binnen de 30-kilometergebieden geen voorrangsregelingen mochten worden ingevoerd. Dat idee zou slecht zijn geweest voor de talloze doorgaande fietsroutes met voorrang. Fietsers moesten in dat soort gebieden wel voorrang kunnen krijgen. Gelukkig toonden de bedenkers van Duurzaam Veilig begrip voor de bezwaren van de Fietsersbond.

Buiten de bebouwde kom is veel te doen over het landbouwverkeer. In de filosofie van Duurzaam Veilig moeten die niet meer op gebieds- ontsluitingswegen kunnen rijden. In de praktijk leidt dat tot het ombouwen van fietspaden tot parallelwegen. Fietsers krijgen er dus een grote gevaarlijke weggebruiker bij (tractoren etc), in plaats van meer veiligheid.

Ondanks dit soort dingen, kun je in het algemeen toch zeggen dat fietsers veel profijt hebben van Duurzaam Veilig. De uitbreiding van 30- en 60-kilometergebieden betekent op grote schaal een verlaging van de snelheid van het autoverkeer en dat is veiliger en prettiger fietsen.