Minder fietsen gestolen - of toch niet

Gepubliceerd op 24-08-2010. Laatste update op 25-01-2015.

Minder fietsen gestolen - of toch niet?

Op 15 april 2010 werd in Delft op initiatief van de gemeente en het Centrum Fietsdiefstal een landelijk congres over fietsdiefstal gehouden. Het grote nieuws die dag was dat de fietsdiefstal in 2009 met meer dan 100.000 fietsen is afgenomen. Inmiddels zijn er cijfers die ook een andere conclusie mogelijk maken.
Op het congres werden met veel trots de cijfers gepresenteerd: in 2009 541.000 gestolen fietsen tegen 653.000 in 2008. Vanaf 2006 een daling van 220.000, waarmee de kabinetsdoelstelling van 100.000 minder gestolen fietsen ruimschoots is gehaald.

Oude en nieuwe cijfers

Deze cijfers waren afkomstig uit de nieuwe jaarrapportage van het CBS. Tijdens het congres was nog niet de gehele rapportage met tabellen beschikbaar. Uit die inmiddels wel gepubliceerde rapportage komt een ander beeld naar voren. Vanaf 2008 is een nieuwe onderzoeksmethode gehanteerd. Deze methode gaf vorig jaar al veel hogere fietsdiefstalcijfers. In 2009 bleken die hogere cijfers bovendien ook nog eens gestegen te zijn. En wel van 858.000 naar 897.000. De lagere cijfers zijn gebaseerd op de oude methode (VMR), die dit jaar nog is uitgevoerd om een vergelijking over een langere periode mogelijk te maken.

Samengevat in cijfers (aantal fietsdiefstallen maal duizend):

 

2005 2006 2007 2008 2009 Oud 909 763 691 653 541 Nieuw - - - 858 897

 

Onzekerheden

De Fietsersbond heeft bij de Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal om opheldering gevraagd. We zien immers niet alleen een groot verschil tussen beide reeksen, maar ook een tegengestelde beweging. Bij de cijfers over aangiftebereidheid bij fietsdiefstal doet zich hetzelfde voor: volgens de oude cijfers een daling van 34,2 naar 28,3 procent, volgens de nieuwe een stijging van 36,3 naar 40,6 procent. Een eerste reactie vanuit het ministerie wijst op de onzekerheidsmarges die in alle cijfers zitten, waardoor je statistisch niet kunt zeggen of er sprake is van een stijging of een daling. Wel zou over de hele kabinetsperiode de daling aantoonbaar zijn. Daarbij kan worden aangetekend dat de oude cijfers van de VMR over 2008 en 2009 zijn gebaseerd op een beperkte steekproef van 6000 respondenten, terwijl bij de IVM gebruik is gemaakt van de gegevens van 200.000 mensen.

Opheldering

Als Fietsersbond vinden we het erg onbevredigend dat we op deze manier eigenlijk niets kunnen zeggen over de omvang van de fietsdiefstal en de ontwikkeling ervan. Twee reeksen met behoorlijk verschillende cijfers, een andere ontwikkeling en grote onzekerheidsmarges: vrolijk word je daar niet van. In de Stuurgroep en in politiek Den Haag zullen we dan ook aandringen op betrouwbaarder onderzoek. Daarnaast blijven we hoe dan ook een vastberaden aanpak tegen fietsdiefstal voorop zetten: een beter functionerend register, meer veilige stallingsplekken, aanpakken van helers, een wettelijke framenummerverplichting etcetera.

Readers

Positief in dat opzicht was dat op het congres definitief bekend werd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken vijftig readers tegen diefstal gratis ter beschikking stelt aan de politiekorpsen. Met die readers kunnen agenten op straat in het fietsdiefstalregister meteen controleren of een fiets als gestolen geregistreerd staat.