Fietsersblog

Een doorbraak?

In december publiceerde het College van Rijksadviseurs zijn agenda voor de komende jaren en het werkplan voor 2013 onder de titel De techniek van het verbinden. Het College adviseert aan de regering over ruimtelijke ontwerpvraagstukken en het relevante rijksbeleid. Het bestaat op het moment uit Frits van Dongen (Rijksbouwmeester), Eric Luiten (Rijksadviseur Landschap en Water) en Rients Dijkstra (Rijksadviseur Infrastructuur en Stad).
Die gaat in op belangrijke ontwikkelingen als economische verschuivingen, topsectoren, duurzame ontwikkeling, vergrijzing, vergrijzing, krimp, toenemende verstedelijking, transformatie als bouwopgave etc.

Zeer opmerkelijk is dat de fiets op een aantal plaatsen expliciet genoemd wordt:

  • Gesproken wordt over slimmere mobiliteit, met intensiever fietsgebruik in stedelijk gebied;
  • Er is gezien de complexiteit van de stedelijke samenleving meer aandacht nodig voor de fietsmobiliteit, “die internationaal als een unieke troef van Nederland wordt gezien”.
  • Mobiliteit en verstedelijking moeten niet los van elkaar worden ontwikkeld en het College wil onderzoek doen “naar een nog betere benutting van de fiets als drager van stedelijke mobiliteit”.
  • Een goede ruimtelijke inrichting draagt bij aan gezond leven, een speciale rol speelt mobiliteit, kan uitstoot worden teruggebracht en beweging worden gestimuleerd door een betere inpassing van infrastructuur, met speciale aandacht voor de fiets? Dit in het kader van de programma’s de Gezonde Stad en de Gezonde Wijk.

Het lijkt erop dat de oproepen van de Fietsersbond voor meer fiets en een schaalsprong in het fietsbeleid vruchten beginnen af te werpen. Het programma van het College van Rijksadviseurs lijkt een doorbraak aan te kondigen op het cruciale snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit.

Wim Bot, medewerker (inter)nationale beleidsbeïnvloeding

Download: De techniek van het verbinden (pdf)

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.