Veerpontencoalitie: overheden pak jullie verantwoordelijkheid bij instandhouding veerponten

Veerpont Gorssel-Wilp

Vandaag werd tijdens een speciaal Kenniscafé van Tour de Force het rapport ‘Onderzoek impact verdwijnen veerponten’ gepresenteerd. De Veerpontencoalitie is blij dat nu ook landelijk het functioneren van de veerponten in kaart is gebracht en doet nogmaals een oproep aan de verschillende overheden: pak jullie verantwoordelijkheid!

Veel veren hebben de afgelopen jaren te maken met aanzienlijke uitdagingen, zoals financiële problemen en personeelstekorten. Het is door de vele verschillende organisatievormen van veerponten niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Te vaak ligt de nadruk op financiële haalbaarheid en exploitatietekorten, waardoor de brede maatschappelijke waarde onderbelicht blijft. De urgentie van de problematiek rondom de veerponten werd nog maar eens benadrukt door de grote opkomst tijdens het Kenniscafé.

Belang behoud van veerponten

De rapportage beschrijft de belangrijke rol van de veerponten in het hedendaagse Nederlandse vervoerslandschap, de diversiteit aan organisatiestructuren, de financiële aspecten en uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Ook geeft het rapport duiding aan de maatschappelijke meerwaarde van deze schakels in de nationale, regionale en lokale infrastructuur. De ruim 300 ponten vormen cruciale verbindingen om barrières te slechten in ons waterrijke land. Het onderzoek geeft een goed beeld van alle waarden, en de impact van het verdwijnen van een veerpont. Zo dragen veren bij aan duurzame mobiliteit, de lokale economie en de sociale cohesie tussen de kernen aan weerszijden van het water. Ook de recreatieve waarde staat belicht: vele veerponten maken onderdeel uit van recreatieve fiets- en wandelnetwerken.

Maatschappelijke betekenis

De maatschappelijke betekenis wordt nog eens kracht bijgezet door dagelijkse veergebruikers hun verhaal te laten vertellen. In een video leggen ze uit waarom ze gebruik maken van een veerpont. “Hierdoor kan ik op de fiets naar mijn werk”, “Het verbindt dorpen met elkaar’’ en “Om op de school aan de overkant te komen” zijn enkele genoemde argumenten. Ook komen meerdere praktijkvoorbeelden aan bod.

Bron: vimeo.com

Regie en borging veerponten

Het rapport geeft verder meer duidelijkheid en inzicht in hoe het verenbestel is georganiseerd. De Veerpontencoalitie – een samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, Rover, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet – vindt dat er nú vervolgstappen moeten komen. Zo is het noodzakelijk dat er een beleidsvoorstel komt om de geconstateerde kwetsbaarheden in het huidige stelsel op te lossen. Dit kan door middel van een logische verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies, gemeenten en exploitanten, inclusief de daarvoor benodigde wetgeving. Marina van Dijk, Fietsplatform: “Hiervoor is draagvlak nodig. Het maatschappelijke belang van veerponten  – en de urgentie – is bij veel bestuurders en ambtenaren een blinde vlek. Voor het breder uitdragen van de maatschappelijke betekenis is goede lobby nodig”. Peter Leonhart, ANWB vult aan: “Dat ziet de Veerpontencoalitie als haar taak; het agenderen van het belang voor het behoud van de veerponten. En het uitwisselen van kennis zoals we nu in Brabant en Gelderland al doen.” Daarnaast blijven wij overheden uitdagen om hun rol in dit dossier te pakken. Zodat de veerponten in Nederland geen verweesde tak van vervoer meer is.

Over de Veerpontencoalitie

De Veerpontencoalitie ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt meer voorzieningen mogelijk; dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. De VPC zet zich met de gezamenlijke lobby in voor een duurzaam verenbestand.

pont vaart weg

Petitie om pont te behouden leidt tot nieuwe fietsbrug

Mooi resultaat van de actie die de Fietsersbond voerde om de pont in de vaart te houden. Lees meer

Categorieën