standaard-header

Integriteitsbeleid en gedragscode van de Fietsersbond

De Fietsersbond is een vereniging met ANBI status, met een landelijk bureau en vele vrijwilligers, die zich in het land voor ons inzetten. Al die vrijwilligers, onze samenwerkingspartners en professionals werken samen met veel bevlogenheid en bezieling aan onze missie, namelijk het bevorderen van fietsgeluk. Het is daarbij van groot belang, dat we op integere wijze met elkaar omgaan. Daarom hebben wij een integriteitsbeleid en een gedragscode voor medewerkers, bestuurders en vrijwilligers. Het integriteitsbeleid is eveneens van toepassing op de Stichting Fietsersbond.

‘De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen’.

Missie, vastgesteld op de Ledenraad van 2 februari 2019

Integriteit is een groot begrip, dus waar hebben we het hier dan over? 

Integriteit komt van het woord ‘integer’, dat betekent een geheel of ongeschonden In de Van Dale wordt integriteit gedefinieerd als ‘de onkreukbaarheid en onschendbaarheid van een staat of een persoon’. Integriteit gaat verder dan alleen het naleven van regels, het is een grondhouding van mensen en een kwaliteit en waarde van de organisatie.

Integriteit is een eigenschap van organisaties én mensen. De maatschappelijke taak van de Fietsersbond vraagt om een betrouwbare en professionele manier van werken op basis van een integere bedrijfsvoering. Het gaat verder dan voldoen aan de door de overheid opgelegde regels, normen en wetten. Het gaat vooral om de zaken kunnen leiden tot ongewenst gedrag en resultaat. Sterker nog: onze organisatiecultuur is erop gericht dat in ons dagelijks handelen integriteit vanzelfsprekend is.

Het waarom van integriteitsbeleid en een gedragscode

Integriteit is -terecht- steeds vaker onderwerp van de maatschappelijke discussie. Binnen de Fietsersbond vinden we integriteit belangrijk. Daarom stellen we deze gedragscode op, zodat we een richtsnoer hebben. Juist binnen een organisatie als de Fietsersbond, die samenwerk met overheden, maatschappelijke- en marktpartijen, is het belangrijk om scherp te blijven op integriteit: wat kan er wel en wat kan er niet.

Binnen een integere organisatie worden geen wetten (bewust) overtreden. Ze is vrij van corruptie, fraude, belangentegenstellingen en andere vormen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag dat strijdig is met wetten en maatschappelijk geaccepteerde omgangsvormen.

Wat willen we als Fietsersbond bereiken met ons integriteitsbeleid en -code?

  1. Het doel van het vastleggen van deze gedragscode en het toepassen van ons integriteitsbeleid is het stimuleren dat, aan de Fietsersbond verbonden personen op alle niveaus handelen in overeenstemming met maatschappelijk geaccepteerde waarden en normen en met de specifieke waarden en normen die gelden voor de Fietsersbond.
  2. Vervolgens moet het bijdragen aan het verinnerlijken en vervolgens uitdragen van de normen bij het beoordelen van onze eigen houding en gedrag en dat van anderen. Het uitgangspunt is dat houding en gedrag aansluiten bij de gedragsnormen van een ANBI organisatie met CBF-erkenning.
  3. Tot slot geeft de vastlegging van het integriteitsbeleid en bijbehorende gedragscode inzicht aan alle personen die direct betrokken zijn bij de Fietsersbond in de genomen beheersmaatregelen (procedures en maatregelen).

Download de integriteitscode

pdf ⋅ 760 KB

Integriteitscode Fietsersbond

Download